วิศวกรรม มีกี่สาขา ? จบมาทำงานอะไรได้บ้าง ?

มารู้จักวิศวกรรมสาขาต่างๆกันเถอะ ⚙
#ชอบสาขาไหนถามใจเธอดู <3
.
.
น้องๆหลายคนที่อยากเป็นวิศวกร
พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคน
น่าจะมีคำถามที่อยากรู้คล้ายๆกันว่า
วิศวะมีกี่สาขา มีอะไรบ้าง ทำงานยังไง
จริงๆแล้ววิศวฯนั้นมีหลายสาขามากๆ
แล้วแต่ละมหาวิทยาลัยก็แตกต่างกันไป
วันนี้พี่ก็จะมาเล่าให้น้องๆฟังแบบครบถ้วน.
อย่ารอช้า ไปดูกันเลย!!!
#ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะจ้า
#พี่ตั้ว
.

1. วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineer)

สำรวจและขุด น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

👉 ศึกษาเกี่ยวกับการสำรวจ ค้นหา วิเคราะห์ปริมาณของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการออกแบบหลุมปิโตรเลียม วิธีการขุดเจาะ และกระบวนการผลิตน้ำมัน งานของวิศวกรปิโตรเลียมจะแตกต่างจากปิโตรเคมีตรงที่ปิโตรเคมีจะเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เช่น การทำเม็ดพลาสติก การผลิตก๊าซ LPG แต่วิศวกรปิโตรเลียมจะทำงานเกี่ยวกับการขุดเจาะ ผลิต และศึกษาแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ก็เป็น วิศวกรปิโตรเลียมเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการสำรวจหาและออกแบบวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ วิศวกรที่จะพิจารณาและพัฒนาหาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineer)

ออกแบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิตเคมี

หลักๆสาขานี้จะศึกษาด้านการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมเคมี รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเคมี โดยจะต้องศึกษาทั้งด้านวิศวกรรมเครื่องกล และวิทยาศาสตร์เคมี มาประยุกต์ด้วยกัน

👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรเคมี ตามโรงงานต่างๆเช่น โรงงานน้ำมัน ปิโตรเคมี พลังงาน สิ่งแวดล้อม ยาและอาหาร วิศวกรควบคุมและวางแผนการผลิต วิศวกรออกแบบอุปกรณ์และเครื่องมือด้านเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

3. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineer)

ออกแบบกลไก เครื่องจักรกล กลไกต่างๆ

เครื่องกลเป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการออกแบบ พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ที่เป็นต้นกำลัง ถ่ายทอดกำลัง และใช้กำลัง การศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ ด้านพลังงาน ความร้อน และของไหล และลักษณะที่สองคือ ด้านการเคลื่อนไหว

โดยตัวอย่างการออกแบบเครื่องจักรกล เช่น ระบบไฮดรอลิกซ์ รากฐานหุ่นยนต์ พลศาสตร์การบิน การควบคุมการผลิตเครื่องจักรกล การออกแบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม

👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรเครื่องกล ในการออกแบบเครื่องจักรกล ระบบความร้อน วิศวกรในโรงงานต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า หรือ โรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น

4. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineer)

ออกแบบ การผลิตและระบบจำหน่ายไฟฟ้า

สาขานี้จะศึกษาเรื่องการด้านไฟฟ้ากำลังแขนงต่างๆ เช่น การวิเคราะห์และออกแบบการผลิต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไปยังพื้นที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังต้องศึกษาในด้าน วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง การเขียนโปรแกรม ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกซ์ ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า รวมทั้งศึกษาระบบไฟฟ้าการประมาณราคา

👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรรมออกแบบระบบ วิศวกรวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาด้านพลังงานเป็นต้น

5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer)

ออกแบบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

การเรียนจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มทางทฤษฎี กลุ่มทางซอฟต์แวร์ กลุ่มทางฮาร์ตแวร์ และกลุ่มทางระบบสารสนเทศ การเรียนจะผสมผสานไปด้วยการออกแบบและการวิเคราะห์ไปว่าจะเป็นทางซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์ และระบบสารสนเทศ

👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบให้กับองค์กรต่างๆ นักออกแบบมัลติมีเดีย ที่ปรึกษาบริษัทต่างๆด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

6. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineer)

เพิ่มประสิทธิการระบบทำงานด้วยการจัดการ

สาขาที่เรียนแนวคิดวิศวกรรมหลายแขนงผสมผสานเข้ากับแนวคิดทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ดังนั้นวิศวกรรมอุตสาหกรรมจึงสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภท ไม่เฉพาะแต่การเป็นวิศวกรโรงงานเท่านั้น หน้าที่หลักของวิศวกรอุตสาหการคือ การวางแผนการผลิต แหล่งวัตถุดิบ ตลาด แนวโน้มการตลาด แผนผังโรงงาน การควบคุมความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ เป็นต้น

👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานในภาครัฐและเอกชน เป็นวิศวกรอุตสาหการเพื่อออกแบบอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต การบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทำงานในหน่วยงานราชการ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไฟฟ้า โทรคมนาคม เป็นต้น

7. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineer)

ออกแบบและวิเคราะห์ โครงสร้าง อาคาร ตึก

สาขาจะเรียนการวิเคราะห์โครงสร้างต่างๆ ควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาวัสดุก่อสร้าง การวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ การสำรวจพื้นที่ต่างๆ ร่วมไปถึงการบริหารจัดการก่อสร้าง โดยใช้ทรัพยากรและวัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรโยธาก่อสร้างตึก เขื่อน วิศวกรด้านโครงสร้าง วิศวกรด้านควบคุมและออกแบบระบบจราจร วิศวกรภาคอุตสาหกรรมเช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ฝาบ้าน เป็นต้น

8. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer)

ออกแบบอุปกรณ์และการบำบัด น้ำ อากาศ ของเสีย

สาขานี้ก็เป็นอีกสาขาที่เป็นที่นิยมของสาวๆ
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ความรู้จากวิศวกรรมโยธา เคมี และชีววิทยา มาประยุกต์ใช้ การศึกษาระบบน้ำทิ้งของโรงงาน น้ำบริโภค การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มลพิษทางอากาศ มลพิศทางดินและน้ำ ตลอดจน กากของสารอันตรายที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม

👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรการประปา วิศวกรสิ่งแวดล้อมให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่โรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

9. วิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engineer)

ออกแบบและวางแผนระบบ การขนส่งผลิตภัณฑ์

ศึกษาหลักการออกแบบและวางแผนระบบการจัดการต่างๆ เช่นระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการกระจายสินค้า การวางเครือข่ายการคนส่งสินค้า การจัดซื้อจัดหา ผสมผสานกับความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมโยธา

👉 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรมีหน้าที่จัดการ ออกแบบระบบต่างๆ การจัดการผลิต การขนส่ง การตลาด ออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดซื้อ

10. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineer)

ออกแบบเครื่องจักรกล เน้นอุปกรณ์การแพทย์

ศึกษาเกี่ยวกับกลไกต่างๆของร่างกายทางสรีระวิทยาและชีววิทยาและการประยุกต์กับหลักการทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา หรือการช่วยในการในการบำบัดหรือตรวจวินิจฉัย

👉 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรเครื่องมือแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ดูแล รักษา ซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ วิศวกรเครื่องมือแพทย์ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

11. วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ (Materials Engineer)

ออกแบบวัสดุ โลหะ โพลิเมอร์ วัสดุเซรามิก แก้ว

สาขานี้ก็เป็นอีกสาขาที่น่าสนใจนะครับ
โดยจะศึกษาเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ การขึ้นรูปโลหะ โพลิเมอร์ วัสดุเซรามิก แก้ว เทคโนโลยีการผลิตชิ้นงาน โดยการ ปาดผิว การตัด การเคลือบผิว เพื่อเพิ่มคุณภาพแก่ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมเครื่องมือ

👉 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรประจำอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมงานหล่อ อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ นักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เป็นต้น

12. วิศวกรรมยานยนต์ (Automobile Engineer)

ออกแบบเครื่องจักรกล เน้นรถยนต์

วิศวกรรมยานยนต์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบุคลากรออกไปทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ ดังนั้นนิสิตจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับรถยนต์โดยเฉพาะ ทั้งโครงสร้างภายนอกและภายใน นอกเหนือจากวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรยานยนต์ นั่นเอง งานดี มีบริษัทมาจองตัว ถ้ามีฝีมือ เงินเดือนโหดมากๆ มีโอกาสได้ไปทำงาน ต่างประเทศ ด้วยนะ

13. วิศวกรรมการบิน (Aerospace Engineer)

ออกแบบเครื่องจักรกล เน้นเครื่องบิน

ศึกษา โดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เกี่ยวข้องกับอากาศยานและดาวเทียม โดยศึกษาด้าน อากาศพลศาสตร์ การควบคุม การขับดัน และศึกษาด้านวิชาการขับดันทางการบิน ระบบสัญญาณ

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน วิศวกรให้คำปรึกษาด้านอวกาศให้กับรัฐ

14. วิศวกรรมเรือ (Naval Engineer)

ออกแบบเครื่องจักรกล เน้นเรือ

สาขานี่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรือโดยเฉพาะ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ Navai Engineering ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบตัวเรือและกระบวนการต่อเรือ Marine Engineering ศึกษาเกี่ยวกับระบบภายในของเรือ การวางผังแหล่งกำเนิด การระบายอากาศ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัยของเรือด้วย

👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรต่อเรือ นั้นเอง จบไปทำได้หลายอย่าง เช่น อยู่อู่เรือ อยู่แท่นขุดเจาะ ซ่อมเรือ ดูโครงสร้างเรือ ออกแบบเรือ เป็นต้น

15. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineer)

ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกซ์ เทคโนโลยีต้นแบบที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆแทบทุกชนิด และคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆ รวมทั้งศึกษาระบบสื่อสาร ระบบภาพ ระบบเพื่อความบันเทิง ด้านการแพทย์ การทหาร ที่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซ์ในการทำงาน

👉 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เป็นวิศวกรวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกซ์ให้กับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมทั้งพัฒนาอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกซ์ในภาคอุตสาหกรรม

16. วิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunications Engineer)

ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร

ศึกษาระบบสื่อสารและโทรคมนาคมต่างๆ เช่น ระบบไมโครเวฟ ระบบดาวเทียม การเรียนรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสมัยใหม่ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการสื่อสาร

👉 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรด้านโทรคมนาคมให้กับบริษัทด้านโทรคมนาคมต่างๆ วิศวกรการไฟฟ้า วิศวกรให้คำปรึกษาด้าน
โทรคมนาคม วิศวกรระบบ

17. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer)

ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์

ศึกษา การพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้ความรู้ด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะพัฒนาโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ ใช้การประมวลผลแบบขนานและกระจาย

👉 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษาเป็นวิศวกรพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ให้ภาครัฐและเอกชน ผู้ดูแลระบบขององค์กร วิศวกรรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร

18. วิศวกรรมระบบควบคุม (Control Engineer)

ออกแบบซอฟต์แวร์การควบคุมอัตโนมัติที่แม่นยำ

ศึกษาด้านการนำความรู้และการคำนวณทางคอมพิวเตอร์มาควบคุมระบบอัตโนมัติเช่น การควบคุมหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ การให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยภาพและเสียง การควบคุมระบบอัจฉริยะสมองกล การใช้ทักษะและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ควบคุมกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

👉 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรควบคุมการผลิตในโรงงงานอุตสาหกรรมอาทิ วิศวกรควบคุมระบบหัวจ่ายน้ำมัน วิศวกรควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ระบบจราจร วิศวกรพัฒนาอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าให้เป็นระบบอัตโนมัติ

19. วิศวกรรมเครื่องมือวัด (Instrumentation Engineer)

ออกแบบเครื่องวัด มวล ปริมาตร อุณหภูมิ ความดัน

ศึกษาในการนำข้อมูลซึ่งได้จากอุตสาหกรรมเช่น อุณหภูมิ ความดัน ระยะทาง ความดัง แรงสั่นสะเทือน เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อใช้ในการประยุกต์กับวิศวกรรมระบบควบคุม เพื่อให้ได้ระบบอัตโนมัติที่มีความมั่นคง แน่นอนในการผลิตด้านอุตสาหกรรม

👉 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรตรวจสอบเครื่องมือและการวัดคุม อุปกรณ์ต่างๆของภาคอุตสาหกรรมและรัฐเพื่อให้มาตรฐานของเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมได้มาตรฐานและมีความแม่นยำ

20. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer)

ออกแบบหุ่นยนต์การควบคุมอัตโนมัติที่แม่นยำ

ศึกษาด้านวิศวกรรมโดยการประยุกต์สาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการผลิตการผลิต วิศวกรรมระบบควบคุม มาออกแบบเครื่องจักรกลสมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์ แขนกล ระบบอัตโนมัติทุกชนิดโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งควบคุม เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

👉 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรควบคุมการผลิตของโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบกระบวนการผลิตสมัยแบบที่ หรือ ระบบการผลิตที่มนุษย์ไม่สามารถผลิตได้

21. วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineer)

ออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์วัดทางวิศวกรรม

ศึกษาโดยเน้นการออกแบบเครื่องมือ และการเลือกวัสดุมาใช้เป็นเครื่องมือโดยผลิตจากวัสดุประเภทโลหะ อโลหะ โดยจะศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ เพื่อผลิตเครื่องมือสมัยใหม่ รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุด

👉 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือกล แม่พิมพ์พลาสติกและขึ้นรูปโลหะในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกซ์โดยออกแบบและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

22. วิศวกรรมอาหาร (Food Engineer)

ออกแบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิตอาหาร

ศึกษา ด้านการออกแบบเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตอาหารจำนวนมาก โดยใช้หลักด้านวิศวกรรมเครื่องกลมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร โดยศึกษาเรื่องเครื่องฆ่าเชื้อ กลศาสตร์ของไหล เครื่องมือแปรรูปอาหาร หน่วยปฏิบัติการด้านวิศวกรรมอาหาร โดยใช้ศาสตร์วิชาด้านจุลชีววิทยา เคมี วิทยาการอาหาร

👉 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม วิศวกรควบคุมการผลิตอาหารและควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร

23. วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineer)

การรังวัดทั่วไปด้วยดาวเทียมและสร้างแผนที่

สาขานี้จะเป็นสาขาย่อยของสาขาโยธา
โดยจะศึกษาเกี่ยวกับการรังวัดทั่วไปจนถึงการรังวัดด้วยดาวเทียมและเรื่องการทำแผนที่แล้วยังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ Geoinformatic Engineering ซึ่งเป็นการศึกษาที่นำไปใช้กับระบบ GPS หรือระบบติดตามด้วยดาวเทียม ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดงานในขณะนี้และในอนาคต

👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรสำรวจ นั้นเอง

24. วิศวกรรมทรัพยกรธรณี (Georesources Engineer)

สำรวจหาแหล่งแร่ การวางแผนการทำเหมืองแร่

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสำรวจหาแหล่งแร่ การประเมินคุณภาพแร่ การวางแผนการทำเหมืองในรูปแบบต่างๆ การควบคุมการทำเหมืองแร่ และการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ในการแยกแร่ สาขาวิศวกรรมทรัพยากร จะเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้แล้วนำกลับมาสู่กระบวนการแยกแร่ แล้วนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตต่อไป

👉อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรเหมืองแร่ ในการขุดหาถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน รวมถึงอัญมนีใต้พื้นดิน และใต้ทะเล วิศวกรผลิตและแปรรูปแร่ธาติต่างๆ

25. วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (Polymer Engineer)

ออกแบบการผลิต พลาสติก ยาง สิ่งทอ กาว

ศึกษา ความรู้ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การแปรรูปน้ำมัน ปิโตรเลี่ยม แก๊สธรรมชาติ สินแร่ วัสดุศาสตร์ การจัดการและออกแบบอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมีจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ออกแบบและพัฒนาวัสดุโพลิเมอร์

👉 อาขีพหลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรควบคุมการผลิตด้านปิโตรเคมี พลาสติก ยาง สิ่งทอ สร้างเคลือบ กาวอุตสาหกรรมแปรรูปแป้ง วิศวกรควบคุมคุณภาพ

26. วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineer)

ออกแบบเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการฉายรังสี

ศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์นิวเคลียร์และรังสี เช่น เครื่องเร่งอนุภาคที่ใช้ผลิตเอกซเรย์ซึ่งมีใช้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเครื่องผลิตนิวตรอน (คนละอย่างกับเครื่องปฏิกรณ์) ต้นกำเนิดรังสีการถ่ายภาพ การตรวจสอบและปรับปรุงวัสดุโดยเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี

👉 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เป็นนักวิจัย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

27. วิศวกรรมขนส่งทางราง (Rail Transportation Engineer)

ออกแบบเครื่องจักรกลเน้นรถไฟและราง

 

———————————————————
แอดไลน์พี่ตั้ว ไว้อัพเดทเทคนิดเตรียมสอบ
พลังบวก กำลังใจดีๆ และพูดคุยกันได้
http://line.me/ti/p/%40dst4431j
.
คลิปติวฟรี Youtube โดย พี่ตั้ว
https://goo.gl/yiocpd

ธันวาคม 26, 2019