พิชิตฟิสิกส์ A-Level เล่ม 3 คลื่น

หลักสูตรคอร์สนี้

[โหลดเอกสาร]
A-Level เล่ม 3 (000) 00:00:00
EP8: การเคลื่อนที่แบบ SHM
A-Level เล่ม 3 (001) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (002) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (003) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (004) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (005) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (006) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (007) 00:00:00
EP9: คลื่น
A-Level เล่ม 3 (008) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (009) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (010) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (011) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (012) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (013) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (014) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (015) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (016) 00:00:00
EP10: แสงเชิงคลื่น
A-Level เล่ม 3 (017) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (018) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (019) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (020) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (021) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (022) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (023) 00:00:00
EP11: แสงเชิงรังสี
A-Level เล่ม 3 (024) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (025) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (026) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (027) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (028) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (029) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (030) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (031) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (032) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (033) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (034) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (035) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (036) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (037) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (038) 00:00:00
EP12: เสียง
A-Level เล่ม 3 (039) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (040) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (041) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (042) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (043) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (044) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (045) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (046) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (047) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (048) 00:00:00
A-Level เล่ม 3 (049) 00:00:00
EP Bonus: ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ A-Level
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (000) – โหลดเอกสาร 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (001) – EP1-1 หน่วยฐาน หน่วยอนุพันธ์ สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (002) – EP1-2 คำนำหน้าหน่วย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (003) – EP1-3 เลขนัยสำคัญ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (004) – EP1-4 ความคลาดเคลื่อน 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (005) – EP1-5 แนวโจทย์เข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (006) – EP2-1 พื้นฐานการเคลื่อนที่แนวตรง 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (007) – EP2-2 การเคลื่อนที่แบบความเร่งคงที่ การตกแบบเสรี 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (008) – EP2-3 กราฟการเคลื่อนที่ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (009) – EP2-4 แนวโจทย์เข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (010) – EP3-1 เวกเตอร์ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (011) – EP3-2 ชนิดของแรงและตัวแปรที่ควรรู้ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (012) – EP3-3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และ การเขียน FBD 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (013) – EP3-4 ระบบมวล 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (014) – EP3-5 แรงโน้มถ่วง สนามโน้มถ่วง 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (015) – EP3-6 แนวโจทย์เข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (016) – EP4-1 ประเภทของสมดุล 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (017) – EP4-2 สมดุลของ 3 แรง 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (018) – EP4-3 โมเมนต์ เทคนิคการเลือกจุดหมุน โมเมนต์แรงคู่ควบ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (019) – EP4-4 เสถียรภาพของวัตถุ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (020) – EP4-5 แนวโจทย์เข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (021) – EP5-1 งาน 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (022) – EP5-2 พลังงานกล 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (023) – EP5-3 กฎอนุรักษ์พลังงาน 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (024) – EP5-4 เครื่องทุ่นแรง 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (025) – EP5-5 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (026) – EP6-1 โมเมนตัม 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (027) – EP6-2 การดลและแรงดล 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (028) – EP6-3 กฎอนุรักษ์โมเมนตัม 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (029) – EP6-4 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (030) – EP7-1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (031) – EP7-2 แนวโจทย์เข้ามหาลัย – การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (032) – EP7-3 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (033) – EP7-4 ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลมแบบต่างๆ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (034) – EP7-5 แนวโจทย์เข้ามหาลัย – การเคลื่อนที่แบบวงกลม 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (035) – EP8-1 การเคลื่อนที่แบบ SHM 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (036) – EP8-2 วัตถุติดสปริง ลูกตุ้มนาฬิกา 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (037) – EP8-3 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (038) – EP9-1 ประเภทและส่วนประกอบของคลื่น 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (039) – EP9-2 หลักการซ้อนทับ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (040) – EP9-3 การสะท้อน และ การหักเห 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (041) – EP9-4 การแทรกสอด 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (042) – EP9-5 การเลี้ยวเบน และ คลื่นนิ่ง 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (043) – EP9-6 แนวโจทย์เข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (044) – EP10-1 แสงเชิงคลื่น 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (045) – EP10-2 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (046) – EP11-1 พื้นฐานของแสง 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (047) – EP11-2 กระจกโค้งและเลนส์ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (048) – EP11-3 แสงสี 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (049) – EP11-4 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (050) – EP12-1 พื้นฐานของเสียง 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (051) – EP12-2 ความเข้มเสียงและระดับเสียง 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (052) – EP12-3 การสั่นพ้องของเสียง 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (053) – EP12-4 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (054) – EP13-1 ไฟฟ้าสถิต 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (055) – EP13-2 สนามไฟฟ้า และ ศักย์ไฟฟ้า ลนประจุตัวนำทรงกลม 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (056) – EP13-3 งานในการย้ายประจุ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (057) – EP13-4 ตัวเก็บประจุ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (058) – EP13-5 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัยปี 64 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (059) – EP13-6 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัยปี 65 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (060) – EP14-1 พื้นฐานไฟฟ้ากระแส 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (061) – EP14-2 การต่อวงจรไฟฟ้า 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (062) – EP14-3 เทคนิคการคำนวณตัวต้านทานแบบขนาน 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (063) – EP14-4 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (064) – EP14-5 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัยปี 64 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (065) – EP14-6 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัยปี 65 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (066) – EP15-1 พื้นฐานของแม่เหล็ก 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (067) – EP15-2 แรงแม่เหล็กกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (068) – EP15-3 แรงกระทำในเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้า 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (069) – EP15-4 โมเมนต์แรงคู่ควบ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (070) – EP15-5 กฎของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (071) – EP15-6 ไฟฟ้ากระแสสลับ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (072) – EP15-7 หม้อแปลงไฟฟ้า 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (073) – EP15-8 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัยปี 64 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (074) – EP15-9 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัยปี 65 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (075) – EP16-1 ความร้อน 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (076) – EP16-2 แก๊ส 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (077) – EP16-3 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (078) – EP16-4 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัยปี 64 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (079) – EP16-5 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัยปี 65 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (080) – EP17-1 ของแข็ง 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (081) – EP17-2 ความดันและแรงดัน 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (082) – EP17-3 อุปกรณ์ที่ใช้วัดความดัน 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (083) – EP17-4 กฎของปาสคัล 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (084) – EP17-5 แรงพยุง 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (085) – EP17-6 แรงตึงผิว 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (086) – EP17-7 ความหนืด 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (087) – EP17-8 พลศาสตร์ของไหล 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (088) – EP17-9 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัยปี 64 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (089) – EP17-10 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัยปี 65 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (090) – EP18-1 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (091) – EP18-2 การโพลาไรเซชัน 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (092) – EP18-3 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (093) – EP18-4 โจทย์แนวสอบเข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (094) – EP19-1 แบบจำลองอะตอมของโบร์ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (095) – EP19-2 ปรากฎการณ์โฟโต้อิเล็กทริก 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (096) – EP19-3 สมมุติฐานของเดอบรอยล์ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (097) – EP19-4 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัย 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (098) – EP20-1 กัมตภาพรังสี และ สมการนิวเคลียร์ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (099) – EP20-2 การสลายตัวและครึ่งชีวิต 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (100) – EP20-3 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (101) – EP20-4 แบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาค 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (102) – EP20-5 ปฏิยานุภาค และ อนุภาคสื่อแรง 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (103) – EP20-6 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัยปี 64 00:00:00
ติวสรุปพิชิตฟิสิกส์ (104) – EP20-7 แนวโจทย์สอบเข้ามหาลัยปี 65 00:00:00