ติวละเอียด ของแข็งและของไหล (ฟิสิกส์ ม.6) | พี่ตั้ว Physics Blueprint