ตะลุยโจทย์ TPAT3 ด้านตัวเลข (numerical reasoning) | พี่ตั้ว Physics Blueprint