ฟิสิกส์ A-level คืออะไร? วิเคราะห์ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมบอกวิธีคิด สำหรับน้องสายแพทย์

ฟิสิกส์ A-level คืออะไร? วิเคราะห์ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมบอกวิธีคิด สำหรับน้องสายแพทย์

 

ฟิสิกส์ A-level คือ ข้อสอบวัดการประยุกต์ใช้ความรู้ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยฟิสิกส์อยู่ในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ และสาระฟิสิกส์ ซึ่งน้องปีก่อนๆ อาจจะคุ้นเคยกันดีในชื่อ ฟิสิกส์วิชาสามัญนั่นเอง

 

ฟิสิกส์ A-level สอบอะไร

A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ มีโครงสร้างข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ

แบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ 75 คะแนน

อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) 5 ข้อ 25 คะแนน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน และให้เวลาทำทั้งหมด 90 นาที

โดยพี่มีแนวทางการเตรียมสอบตามหัวข้อเนื้อหาดังนี้

 

วิเคราะห์แนวทางการเตรียมตัว

🔵 กลศาสตร์ 8 – 10 ข้อ

บทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแบบต่างๆ แรง งานพลังงาน โมเมนตัม พี่อยากให้น้องๆ เน้นการดูกราฟความสัมพันธ์ต่างๆ เช่น กราฟความเร็วกับเวลา หรือกราฟแรงกับเวลา เป็นต้น โจทย์จะให้น้องวิเคราะห์และตีความความหมายของสมการการเคลื่อนที่ต่างๆ ควรเตรียมตัวทำโจทย์เรื่องนี้หลายๆ แนวจะทำให้น้องรู้ไอเดียในข้อประยุกต์อื่นๆ เพิ่มขึ้น

 

🔵 คลื่นกล และแสง 5 – 7 ข้อ

บทคลื่นและแสง จะเน้นความเข้าใจสมบัติต่างๆ เช่นการแทรกสอด การเลี้ยวเบน และการเลือกใช้สมการให้ถูกต้อง น้องๆหลายคนมักสับสน สมการของสลิตเดี่ยว สลิตคู่ ดังนั้นลองฝึกโจทย์เยอะๆ แล้วจะสามารถนำไปต่อยอดต่อไปได้

 

🔵 ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 6 – 8 ข้อ

บทนี้เป็นบทที่ต้องจิตนาการเยอะหน่อย เพราะไม่สามารถเห็นและจับต้องได้เหมือนบทกลศาสตร์ โดยจะเน้นเข้าใจในเรื่องนิยาม และการเข้าใจความหมายของเรื่องนั้นๆ เช่นบทไฟฟ้าเน้นเรื่องประจุไฟฟ้า แรงทางไฟฟ้า สนามไฟฟ้า หรือความต้านทาน วงจรต่างๆ ถ้าเป็นเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าควรดูเรื่องสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์ หรือแรงทางแม่เหล็ก เป็นต้น

 

🔵 อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร 3 – 5 ข้อ

บทนี้จะเน้นเข้าใจสมบัติของวัสดุ มีการคำนวณในเรื่องความร้อน อุณหภูมิ หรือกฎของแก๊สที่เราจะได้เจอทั้งในเคมีและฟิสิกส์ ทั้งนี้รวมถึงคุณสมบัติของวัตถุ ในเรื่องของแข็ง ของไหลก็จะเน้นเรื่องกฎของแบนูรี หรือความเค้นความเครียดในเรื่องของแข็ง

 

🔵 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3 – 5 ข้อ

บทนี้เป็นบทที่เน้นเรื่องของการจำและการคำนวณอยู่ด้วยกัน โดยจะได้เจอทั้งเรื่องกัมมันตภาพรังสี ค่าครึ่งชีวิต หรืออนุภาคต่างๆ พี่แนะนำให้ลองไปทวนเรื่องอำนาจทะลุทะลวง หรือเรื่องค่าประจุของมวลนั้นๆ ครับ

 

ตัวอย่างข้อสอบและวิธีคิด

ตัวอย่างข้อสอบ ฟิสิกส์ A-level คืออะไร? 1

📌ปรนัย 1

ตอบข้อ 5

จะเห็นว่าเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่หลอมรวมธาตุเบาไปเป็นธาตุที่หนักขึ้น ซึ่งเป็นนิยามของปฏิกิริยานิวเคลียฟิวชัน โดยที่สามารถหาค่าพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานี้ได้จาก สมการ E=mc^2 โดย m คือมวลที่หายไปจากปฏิกิริยานี้ โดยได้ (2mc-(mNe+mHe))*932

ตัวอย่างข้อสอบ ฟิสิกส์ A-level คืออะไร? 2

📌ปรนัย 2

ตอบข้อ 3

โดยจะเกิดการแทรกสอดมากที่สุดเมื่อพีคที่เป็นบวกของทั้งสองคลื่นมารวมกันโดยสามารถคิดง่ายๆได้จากการเลื่อนคลื่นทั้งสองเข้ามาหากันทีละ 2 ช่องต่อวินาที โดยพีคบวกของคลื่นทั้ง 2 จะมาตรงกันที่ตำแหน่ง 11 m ซึ่งใช้เวลาผ่านไป 3 วินาที และภาพที่ 2 คลื่นสี่เหลี่ยมคลื่นที่จากตำแหน่ง 17 m ไปยัง 7 m ด้วยความเร็ว 2 m/s จึงใช้เวลา 5 วินาที

ตัวอย่างข้อสอบ ฟิสิกส์ A-level คืออะไร? 3

📌ปรนัย 3

ตอบข้อ 5

-หาทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากลวดตัวนำอนันต์จากกฎมือขวา (นิ้วโป้งชี้ไปทางทิศของกระแสไฟฟ้า นิ้วทั้งสี่จะบอกทิศของสนามแม่เหล็ก)

-แรงที่กระทำต่อประจุที่เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กหาได้จาก F=qVxB

ก.ลวด A และ B ให้สนามแม่เหล็กพุ่งออกจากกระดาษ(ที่ประจุอยู่) และทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นต่ออิเล็กตรอนอยู่ในทิศ ชี้ลง ดังนั้นอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่เข้าหาลวด A (ประจุลบทิศที่ได้จะตรงข้ามกับทิศที่หาได้จากกฎมือขวา)

ข.ลวด A และ B ให้สนามแม่เหล็กหักล้างกัน(ที่ประจุอยู่) ดังนั้นอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปทางขวาโดยไม่เกิดการเบน

ค.ลวด A และ B ให้สนามแม่เหล็กพุ่งเข้าในกระดาษ(ที่ประจุอยู่) และไม่เกิดแรงแม่เหล็กเนื่องจากอิเล็กตรอนไม่ได้เคลื่อนที่

ตัวอย่างข้อสอบ ฟิสิกส์ A-level คืออะไร? 4

📌อัตนัย 1

ตอบ 5 วัตต์

กำลังงานหาได้จาก พลังงานที่ใช่ต่อเวลา (P=W/t)

โดยงานหาได้จาก แรงคูณเวลา (W=Fs) ซึ่งโจทย์ให้กราฟ F vs s มาให้

ดังนั้นสามารถหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟ โดยพื้นที่ที่อยู่เหนือแกน y จะได้งานเป็นบวก และพื้นที่ที่อยู่ใต้แกน y จะได้งานเป็นลบ

โดยจากโจทย์จะได้งานรวม เท่ากับ 0.5*(40*30)-0.5*(20*30)=450 J และจะได้กำลังงานเฉลี่ย เท่ากับ 450/90 J/s = 5 วัตต์

ตัวอย่างข้อสอบ ฟิสิกส์ A-level คืออะไร? 5

📌อัตนัย 2

ตอบ 80.4 m

พิจารณาการเคลื่อนที่ในแกน y โดยใช้สมการ Sy=Uy*t+0.5gt^2 แทนค่า Sy=0+0.5*9.8*2^2=19.6 m

ดังนั้นก้อนหินจะสูงจากพื้น เท่ากับ 100-19.6 = 80.4 m

คะแนน ฟิสิกส์ A-level ใช้ทำอะไร ใครต้องสอบ

เบื้องต้นคะแนนฟิสิกส์ A-Level สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนในระบบ TCAS ได้ทั้งรอบ Quota และรอบ Admission รวมไปถึงรอบ Direct Admission ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดเลย

และพี่ขอบอกเลยว่าคะแนนในวิชาฟิสิกส์ ของการสอบ A-level นี้จะเป็นคะแนนสำคัญสำหรับน้องที่ต้องการสอบเข้าคณะสอบเข้าคณะสายแพทย์ ดังต่อไปนี้ คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณะสุข หรือคิดง่ายๆ ก็คือมันจะสำคัญมากเท่ากับสัดส่วนคะแนนวิชาวิทยาศาสต์ในการสอบวิชาสามัญนั่นเอง

 

ติวฟิสิกส์ A-level

เพราะแนวข้อสอบที่เปลี่ยนใหม่ แต่เวลาเตรียมตัวน้อยลงมาก การมีตัวช่วยเสริมความถนัดด้านนี้จะช่วยน้องได้มากทีเดียวครับ โดยที่นี่เรามี คอร์สพิชิตฟิสิกส์ A-level (Update หลักสูตร TCAS66) เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบเข้าคณะสายแพทย์ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณะสุข โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันได้เลย

📌สอนเนื้อหาละเอียดตั้งแต่ ม.4-ม.6

📌อัดแน่นข้อสอบแนว สสวท.

📌โจทย์ให้ฝึกซ้อมกว่า 3000 ข้อ

📌เนื้อหารวม 6 เล่ม 248 ชม. (เรียนได้ 496 ชม.)

📌เรียนได้นานเพราะอายุคอร์สยาว 1 ปี

📌ตำราอย่างดี ส่งฟรีถึงบ้าน (6 เล่ม)

มิถุนายน 22, 2022
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ